8-1

Toplumu oluşturan temel unsurlardan birey örgüt içinde de temel yapı taşıdır. Birey açısından örgütle güçlü ilişki kurmanın getirileri, ait olma duygusunun gelişmesi, güvenlik, etkinlik, büyük kariyer ilerlemeleri, ödüllerin artması. Örgüt açısından değerlendirecek olursak, sınırlı devamsızlık, otokontrolün yüksek olması, performansın artması, örgütsel amaçlar etrafında toplanma sayılabilir. Toplum içinse daha kaliteli ürün ve hizmet çıktısına örnek verebiliriz.

Karizmatik liderle çalışmanın bir grup üzerindeki etkisi çok fark edilir niteliktedir.

  • Çalışanlar örgütün vizyonunu içselleştirirler. Örgütsel hedef, değer ve amaçlar olarak yorumlayabileceğimiz örgütsel bağlılık hissedilmektedir.8-2

  • Çalışanlar üzerinde güven telkin eden bir lidere çalışanlar her yaptığı yenilikte, radikal değişimde destek olur ve ilk takip eden kişiler olurlar.

  • Karizmatik lider, çalışanların üzerinde özgüven sağlanmasında da etkili olmaktadır. Görevleri yerine getirirken çalışanlar çok yüksek düzeyde yeterlilik hissedip güçlülük duygusuna sahip olabilmektedir.

  • Takım ruhu ve ekip çalışması isteği yüksek olmaktadır.Takım Ruhu

  • Liderin ilham kaynağı ve yaratıcı düşünen bir idol etkisi üst düzeyde hissedilir.

  • Liderin her hedeflediği amaç doğrultusunda ilerlemeyi görev bilirler.

Karizmatik liderliğin doğal ve somut sonucu olarak başarı, çaba, performans sayılabilir. Fakat bunları meydana getirecek ana etken yüksek düzeyde bağlılıktır.

Yapılan akademik çalışmalar ve uygulamalar neticesinde;

Karizma izleyicilerin sadakat, sevgi, saygı kabul korku kişisel güçlerinin ve liderin heyecanlandırıcı açıklamalarının somutlaştırmalarının ve bütün bu duyguların bütünü olduğu tespit edilmiştir.

Karizmatik liderlik izleyicilerin çaba, performans ve duygusal tepkilerini arttırdığını ileri sürmektedir.Karizmatik Liderlik

Karizmatik liderler bir vizyon oluşturarak ya da kendi belirlediği ideolojik hedeflerle izleyicilerin kendilerine güven ve saygı duymalarını sağlayarak izleyicilerin bağlılığını geliştirirler. Karizmatik liderlikle örgütsel bağ arasında duygusal devamlılık ve normatif bağlılığın etkisi olduğu gözlenmiştir.

Duygusal Bağ Açısından:

Duygusal BağDuygusal bağ bireylerin örgütsel objelere sarılması ve örgütle özdeşleşmesi anlamına gelir. Bu ise örgütsel amaç ve değerlerin kabullenilmesi ve örgüt yararına çaba sarf edilmesini içermektedir. Duygusal bağlılık çalışanların üzerinde iş tatmininin sağlanmasının ötesinde liderin hedef ve değerlerinin gönüllü olarak takipçisi olması açısından önem kazanır. Bu liderin davranışlarının, değer yargılarının ve misyonunun kabullenilmesini sağlamaktadır.

İzleyiciler üzerinde özdeşleşme sağlandığında hayranlık duyulan bir lideri taklit etme isteğinden dolayı karizmatik liderin stratejik sezgileri, güçlü ikna yetenekleri, özgüvenleri, radikal davranışları ve bitmek bilmeyen enerjileri sayesinde başarırlar.

İçselleştirme ise davranışlara rehberlik eden değerlerin birleştirilmesini içeren bir etkileme sürecidir. Liderin davranışları doğrudan içsel bir motivasyon kaynağı olarak hizmet edecektir.

8-6

Karizmatik liderler vizyonları ile izleyicileri üzerinde içselleştirmeyi sağlarken aynı zamanda izleyicilerin saygı, hayranlık ve güven duygularını da pekiştirmektedir. Paylaşılabilen ve benimsenebilen bir vizyon izleyicilerin liderlerine daha fazla duygusal bağlılık göstermelerine neden olur.

Liderin üyeleriyle birebir ilgilenmeleri izleyiciler arasında kendilerine değer verildiği inancının yerleşmesine sebep olmaktadır. Bu çeşit bir bağlılığı sağladığı sürece çalışanlar liderlerin peşinden sorgusuz sualsiz bir şekilde sürüklenebilmektedir. Ayrıca liderin çalışanların lehine ve onların iyi yerlere gelebilmesi için belirli kişisel riskler üstlenmek, kendi hayat ve başarısından belirli bedeller ödemeye razı olmak izleyicilerin duygusal bağlılık göstermelerine neden olmaktadır.

Liderlik özellikleri çalışanların ekstra çaba sarf etmelerini sağlar. Çalışanlar kendilerine olan güveni arttığı sürece izleyicilerden daha fazla insiyatif ve daha aktif bir rol üstlenmeleri kaçınılmaz olur. Bu tür liderler örgütsel görev ve kaynakların dağıtımında adaletli davranarak ve çalışanların ortaya koydukları işin örgütsel amaçlara yönelik teşviklerle duygusal bağlılık oranı olumlu yönde etkilemeye çalışırlar.

Örgütsel bağlılığın öğeleri bir makinenin dişlileri gibi bir arada ve eksiksiz oldukları zaman bir anlam ifade edebilmektedirler. Karizmatik liderlerin vizyon belirlemeleri, sıra dışı davranış sergilemeleri, kişisel risk üstlenmeleri, mevcut durumu sürdürmemeleri, üye ihtiyaçları ve çevre faktörlerine göre hareket etmeleri izleyicilerin duygusal bağlılıklarını olumlu etkilemektedir.

8-7Devamlılık bağlılığı, çalışanın bir örgütteki kıdem, kariyer gibi yatırımları çok yüksek tutuyorsa öne çıkmaktadır. Dolayısıyla kişi istemese bile örgüte bağlı kalınmasında bir neden olmaktadır.

Devamlılık bağlılığı örgütten ayrılmanın getireceği maliyetle doğru orantılıdır. Bireyin alternatif iş imkanlarının bulunup bulunmaması da devamlılık bağlılığını etkilemektedir. Çalışanların birlikte çalıştıkları liderlerin bütün yatırımlarının boşa gitmesine izin vermeyeceği duygusuna sahip olmaları devamlılık bağlılık üzerinde pozitif etkiler meydana getirecektir. Liderin üye ihtiyaçlarına gösterdiği ilgi çalışanlarda örgütüne yaptığı yatırımların boşa gitmeyeceği fikrinin yerleşmesine neden olarak devamlılık bağlılığının artmasını sağlayabilmek.

8-8Karizmatik liderlerin kişisel risk üstlenerek, örgüt uğruna yüksek kişisel zararlara katlanmalarında devamlılık bağlılığı üzerinde etkilidirler.

Normatif Bağlılık Açısından:

Çalışanların örgütte kalma ile ilgili yükümlülük duygularını yansıtmaktadır. Yani kişinin örgüte karşı sorumluluk ve yükümlülük duygusu kendini örgütte kalmaya zorunlu görmesine dayanan bağlılıktır. Bu tür bağlılık erdemlilik ve ahlaki duygulara bağlanmaktır. Karizmatik liderin bu algılamayı pekiştirecek misyon ve vizyona sahip olması durumunda bir bağlılık türü gelişecektir.

8-9Karizmatik liderlerin vizyon belirlemeleri, statükoyu sürdürmemeleri, çevresel duyarlılık göstermeleri özellikle risk üstlenmeleri, üyelerin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yaklaşmaları, bu bağlılık türleri ile pozitif ilişkilidir.

Çalışanlar kendi ihtiyaçlarına ilgiyle yaklaşan ve kendileri uğruna kişisel fedakarlık gösterip riskler üstlenen liderlere sadakat ve bağlılık göstermeyi ahlaki bir görev olarak kabul etmektedir ve normatif bağlılık düzeyinin yükselmesini sağlayacaktır.

Liderlik özelliklerimizi donatmak dileğiyle!…

Misyon