öne çıkan

Liderlik özelliklerine sahip yöneticiler duygusal zekası yüksek ve sosyal ilişkileri güçlü vizyon sahibi olan kişilerdir. Başarılı işletmelerde takım çalışmasının öneminin artması ile birlikte geleneksel liderlik rolleri de büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır. Artık işletmelerde çalışanlar güçlendirilmekte, işletmecilikle ilgili çeşitli konularda teknik eğitimlerden geçirilmektedir. Sonuçta bu özelliklere sahip çalışanlardan da pek çok kararı insiyatifleri doğrultusunda tek başına vermeleri istenmektedir. Takımlar da iş görenlerin bireysel olarak sahip oldukları yetenekleri bir bütün olarak kullanma isteği sonucunda ortaya çıkmaktadır, takım çalışmalarında çalışanların kişilikleri, değerleri ya da inançları yerine davranışları ya da söyleyip yaptıkları üzerine odaklanılmaktadır ve bu tutum da takımların performansını olumlu yönde etkilemektedir. Bu sayede çalışanların ve bir bütün olarak işletmenin verimliliği ve etkinliği artar. Çalışanların ve işletmenin amaçlarının ortak bir doğrultuda geliştirilebilmesi ve işletmenin gelecekte daha iyi bir konuma gelebilmesi için sosyal ilişkilerin kuvvetli olmasıdır.

hedefe gitmeye zorlamaDönüştürücü liderlerin çalışanları etkilemek amacıyla sergiledikleri davranışlar da farklıdır. Literatüre bakıldığında dönüştürücü liderlerin, bir vizyon oluşturarak, uygun bir rol modeli işlevi görerek, grup amaçlarının kabulünü teşvik ederek, bireysel destek ve entellektüel teşvik sağlayarak ve yüksek başarı beklentisini açıklayarak çalışanların kendilerinden beklenenin ötesinde başarı göstermelerini sağlamayı amaç edindikleri ortaya çıkmaktadır. Bu tür davranışlar etkileşimci liderlikle özdeşleşmiş koşullu ödül davranışından oldukça farklıdır. Yöneticinin bu beklentileri yerine getirebilmesi için liderlik özelliklerini bünyesinde barındırması ve doğal bir lider olabilmesi gerekir. Yöneticinin, çalışanların duygularını anlayabilmesi, onlarla olan ilişkilerini sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi ve işletme amaçları doğrultusunda yönlendirebilmesi için empati yeteneğinin güçlü olması ve duygusal zekasının yüksek olması gerekir.

IQ EQDönüştürücü liderlik yaklaşımı, liderlerin örgütsel yapının gerektirdiği uygulamaların gerçekleştirilmesinden daha karmaşık bir takım davranışları ortaya koymaları gerektiğini ifade etmektedir. Dönüştürücü liderlik, daha önce yaptığımız belirli bir durumda bir amacın gerçekleştirilmesi yönünde bir birey ya da gurubun davranışlarını etkileme biçimindeki liderlik tanımını değiştiren bir yaklaşım değildir. Ancak dönüştürücü liderlik yaklaşımı, bir dönüşüm sırasında liderin gerçekleştirmesi gereken somut eylemlere ışık tutan bir yaklaşımdır.

Dönüştürücü lider hem ilkeleri ve sınırları yıkar, hem de yeni ilkeler ve sınırlar belirler. Yeni örgütsel ilke ve tutumlar oluşturmaya ve bunları sağlamlaştırmaya çalışır. Bu tür liderlik örgütün misyonunda, yapısında ve insan kaynakları yönetiminde büyük değişiklikler yapar. Örgütün kültüründe esas değişiklikler önerir.

imkansız mümkünDönüştürücü liderler, izleyicilerinin inançlarını, ihtiyaçlarını ve değer yargılarını değiştirirler. Onların tüm yeteneklerini ortaya çıkararak, onların kendilerine olan güvenlerini arttırırlar, böylece onlardan daha fazla sonuç almayı hedefleyerek, çalışanları motive ederler. Dönüştürücü liderlik, geleceğe, yeniliğe, değişime ve reforma dönük bir liderlik tarzıdır. Bundan dolayı da vizyon sahibi olmayı ve bu vizyonu izleyicilere kabul ettirmeyi gerekli kılar.

Dönüştürücü liderler, karizmatik liderler gibi izleyicilerine ilham kaynağı olurlar, ancak bu durum, izleyicilerin sadece liderle özdeşleşmesi ile değil, aynı zamanda onları güçlendirme ve onlara gözetmenlik yapma ile olmaktadır. İzleyicilerin lidere yüksek seviyede bağlılıkları gerekmemektedir. İzleyicilere ilham vererek ve inanç aşılayarak, onların çalışma isteklerini motive ederler.

Dönüştürücü liderler, işletmede çalışanları lider olma yolunda gelişmeleri için etkilemeye, onlara bu konuda ilham vermeye çalışırlar. Onlar, tüm çalışanların görüşlerini, bu çalışanların işletme içerisindeki statüleri ne olursa olsun, ciddiye alırlar. Bu açıdan düşünüldüğü zaman dönüştürücü liderlik, davranış bilimi bilgi dağarcığına ve uygulamalarına yönelik, işletmenin malı başarısını ve ortaya çıkardığı ürünlerin kalitesini artırmaya yardımcı bir süreç olarak tanımlanan örgüt geliştirme olgusunun ortaya koyduğu amacı paylaşır. Bir başka deyişle, örgüt geliştirme gibi dönüştürücü liderlik de uzun dönemde işletmenin faaliyette bulunma biçimini olumsuz şekilde etkileyen engelleri ortadan kaldırmak için gerekli bir değişim sürecinin ifadesidir.

bilişim ağıBilgi toplumunun belirgin özelliği olarak bilgideki artış, bilişim ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesine neden olur; bu da, sınırları ortadan kaldıran küreselleşmeye ve beraberinde çevresel karmaşıklığa ve belirsizliğe ivme kazandırır. Diğer bir deyişle, şiddetli rekabeti öngörün küreselleşme, organizasyonları düşünsel, yapısal ve eylemsel köklü değişiklikler yapmaya, yani dönüşüme zorlar.

değişim için zamanDönüştürücü liderlik davranışının, daha kapsamlı ve dış faktörlerin etkisi ile ortaya çıkacak gelişme ya da değişimlere işletmenin ayak uydurmasını sağlayacağını ifade edebiliriz. Dönüştürücü liderlikte hem lider hem de çalışanlar, kendilerini özdeşleştirebilecekleri birtakım istekleri ifade eden amaçları arama yolunda değişmektedirler. Çalışanların kendilerini amaçlarla ya da isteklerle özdeşleştirmesini hedeflemektedir.