Çevresel Faktörlerin Strateji Üzerindeki Etkisi

İşletme stratejisini etkileyen faktörlerden dış çevresel faktörlerin tanımlayıp onların etkilerinin olduğunu ortaya çıkarmamız gerekmektedir. Bulunduğumuz çevreden ve şartlardan soyutlanmış bir işletme mevcut beklentilere cevap veremez nitelikte olup bizi başarıya götüremez. Bu dış faktörleri saymaya modern ekonominin genel gidişatı, firmaların birleşerek Pazar paylarını arttırmaları, uluslararası anlaşmalar yen yatırımlar yeni teşvik yasa ve iş hukukudur. Teknolojik gelişmelerin hızı, üretim yöntemlerinin hızının ivme kazanması, Dünya ülkelerinde ekonomik yaşam üzerinde halk ve devlet gücünün gittikçe artan bir role sahi hale gelmesi, Küresel pazarda potansiyel pazarın hızla artması ve gelişmesi, uluslararası bir anlam ve öneme sahip olması, rekabet düzeyinin milli…

Hangi Strateji Daha Doğru

Stratejik yönetim sürecinin bu aşamasında işletme için en doğru seçim önem taşımaktadır. Strateji seçiminde birkaç önemli unsur etkili olmaktadır; İşletmenin dış çevre koşulları sürekli olarak değişkenlik göstermektedir. Üst yönetimin dış çevresel koşulları ve işletmeyi algılayışı ve değerlendirişi seçilen stratejiyi etkileyecektir. İşletmenin risk almadaki tavrı da seçilecek stratejiyi önemli düzeyde etkilemektedir. Risk almaktan kaçınma hiç tavsiye edilemeyen büyümeye sekte vuran bir tavır olarak karşımıza çıkar. Üst yönetimin politika ve güç ilişkileri ve örgüt yapısı da stratejik kararları etkiler niteliktedir. Unutulmamalıdır ki politikanın egemen olduğu kararlarda karar alma süresi uzamaktadır. Eğer üst yönetim kararlarda etkin değilse alınan…

Üst Düzey Yöneticiler İçin Strateji

Üst yönetimin belirlediği tüm işletmeyi veya işletmeler grubunu ilgilendiren stratejidir. İşletmenin uzun dönemde rakipleriyle baş edebilmesi, piyasadaki rakiplerine kıyasla kar elde edebilmesi, hangi iş sahalarında faaliyet göstermesi ve bunları nasıl uygulayacağı ile ilgili olarak yapılan çalışmalardır. Genelde üst kademe yöneticiler; yan şirketlerde “tepe yönetici” olarak adlandırılan yöneticiler şirketleri için uzun dönemli şu soruların cevaplandırmaya çalışırlar; İşletmemizin faaliyet konusu nedir? İşimiz nedir? 5-10 yıl sonra işimiz ne olmalıdır? Bulunduğumuz işte devam edecek miyiz? İşi değiştirmeli miyiz? ve nasıl değiştirmeliyiz? Mevcut işimizde nasıl etkin ve verimli hale gelebiliriz? İşimizi nasıl büyütebiliriz? Başka işlerde mi büyümeliyiz? etc… Gibi…

Vizyon Belirlediniz mi?

Vizyon; görüş, önsezi gibi vizyon yaklaşımı belirsizliklerle dolu bir çevreyle uğraşmanın daha esnek yoludur. Bu görüş sayesinde örgütünün uygulamalarını şekillendirir ve yönlendirir; bir örgütün boşluğa düşmesine yol açar. Murgatroyd ve Morgan’ın örgütlerde vizyon bildirisi oluşturulmasında belirlediği dokuz ilke vardır; Başarı için iddialı olunmalıdır, Açık ve anlaşılır olunmalıdır, Hatırlanabilir olunmalıdır, Katılımcı özellikte olunmalıdır, Değerlere önem verilmelidir, Görsel öğelere yer verilmelidir, Mobilize edecek ifadeler içermelidir, Rehberlik edebilmelidir, Müşteri ihtiyaçları ile ilgili olmalıdır. Kuruluş belirli bir amaca odaklanmadığında, kendisini diğer işletmelerden ayıran bir uzmanlığa sahip olamamaktadır. Vizyon çalışanların en önemli konulara odaklanmalarını sağlayarak, onları bir sürü verimsiz işler…

Kurumsallaşma Sürecinde Liderin Etkisi

Aslında kurumun sözlük anlamına bakacak olursak; bir grubun ya da toplumun üyelerinin çoğunluğu tarafından benimsenen yürürlükteki adet ve uygulamalar olarak tanımlanır. Yönetsel bir örgütün en güçlü ve kesin olan yönü; kurallar ve amaçlardan oluşan formal yapıdır denebilir. Bir sistemde ise bizlere yön verecek olan; görevler, amaçlar, kurallar, ve güçlerdir. Geniş bir anlamda tanımlama arayacak olursak, şu tanım tüm istediğimiz anlamları kavrayacak gibi görünür: Toplumun belirli bir fonksiyonu çevresinde organize olmuş, birbirleriyle ilişkili adet, uygulama ve yasalardan oluşan bir sistem olarak tanımlanabilir. Karakterin genellikle kabul edilen dört özelliği: tarihi, bütünleşmiş, fonksiyonel ve dinamik oluşudur. Kurumsallaşma sürecinin…

Kurumsal İletişimde Gizli Yönetmen Olarak Lider

İletişim konusunda başarısız olan şirketleri düşününce bunun bir sanat olduğunu düşünmeden edemiyoruz, bu kadar olmasa bile rahatlıkla şunu demeliyiz: İletişim kurma becerisi bir yönetici becerisidir. Yönetici- çalışan arasındaki iletişimin, bir örgütteki iletişim ağının çekirdeği olması sebebiyle, bu iletişimi anlayabilmek için incelemek gerekiyor. Tüm sorunlar ve çözüm süreçlerinde kullanılmak üzere iletişim becerileri; örgütteki tüm çalışanlar için geçerlidir. Zira yukarıdan aşağıya yani, üstten asta giden iletişim formal olarak yapılanmış tüm örgütlerde en yaygın hatta kimi durumlarda tek iletişim biçimidir.denilebilir. Etkin bir yönetici iletişimi en etkin biçimde kullanarak astlarına örgütün amaçları doğrultusunda “mutlu” bir şekilde iş yaptırabilen kişi…

Marka mı Olmak İstiyorsunuz?

Odaklanma yasasından bahsedelim!.. Odak noktasını tek bir sözcüğe ya da kavrama indirgeyerek, zihinlere nüfuz etme yoludur. Pazarlama ve satışta nihai özveri budur. Örnekler çok vurgulayıcı olunca anlatımımıza hemen bir örnekle devam edelim. Federal Express “bir gecede” sözcüğünü hedef kitlesine ezberletmiştir. Başarısını neye borçlu olduğunu söylemeden geçmeyelim!.. Çünkü üretim hattını feda ederek, yalnızca bir gecede paket teslimine odaklanmıştı. Orjinal bir kelime bulmanıza, dil dehası olmanıza yada kelimelerle oynamanıza gerek yok aslında, ABD2de %16’lık pazar payına ait bir üründen bahsedelim Prego: “daha yoğun”… Akıllarda sadece bu kelimeyle tanınıyor. Etkin sözcükler yalın ve yarar ifade eden sözcüklerdir. Bu…