Enformasyon çağında başta ekonomide olmak üzere demografi ve yaşam tarzlarında yaşanılan değişiklik bireylerin iş ve kişisel hayatları arasında bir denge sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan önem arz eden esnek çalışma koşulları, çalışma verimliliği, çalışma kalitesi üzerine birkaç husus yer almaktadır. Şimdi bunlar üzerine düşünelim.

iş yaşam dengesiİş – yaşam arasında bir denge kurma konusunda sürekli bir çözüm arama hali mevcuttur. Çalışma hayatında yöneticiler tarafından sağlanan esnek çalışma koşulları çalışanları her anlamda etkilemektedir. Çalışanlar da yaşamın her alanına etki eden bu değişen yapıya uyum sağlaması gerekmektedir. Esnek çalışma koşullarına, teknoloji, bilgi ve iletişimin de bu anlamda destek vermesiyle yaşam kalitesi ve iş verimliliği artmıştır. Esnek çalışmanın etkinliği çalışanların ve işletmelerin iş- yaşam dengesinin sağlanmasına bağlı hale gelmektedir.

Toplumsal değişime bakıldığında erkeklerin çalıştığı tek kazanımlı aile tipleri yerini bay ve bayanın çalıştığı çift kazanımlı ailelere bırakmıştır. Çalışanın birey, aile ve iş alanında üç farklı rolü vardır, bu anlamda bir sorumluluk üzerinde sahip olunan amaç, hedef ve istekler diğerlerine ayrılan zamandan kısıntı yapmayı gerektirmediğinde “denge” oluşturmaktadır. Toplumsal yönden değişiklik gösteren bir başka değişimde kadının eğitim düzeyindeki artışa bağlı olarak çocuk sayısındaki azalma kadının çalışma hayatına katılımını artırmıştır. İş yaşam dengesi iş ve kişisel yaşam alanında memnuniyet olarak ifade edilirken; objektif anlamda ise sağlık, kariyer ve özel yaşamda başarı olarak nitelendirilebilir.

verimlilikİş ve yaşam dengesinin kurulması şirketler için verimlilik açısından önemlidir. Çünkü iş yaşam dengesi verimlilik ve üretkenliğin artmasına katkı sağlamaktadır. Çalışanlar iş dışındaki kişisel hayatlarında, memnuniyetlerinin sağlanması için iş dışı aktivitelerle ilgilenmek istemektedirler.

Çalışma yaşamındaki değişiklik üretim biçimi, süresi, mekanda değişimleri de beraberinde getirmiştir. Tam zamanlı çalışmalara ikame olarak part time ve freelance çalışma şekilleri nüfuz bulmuştur. Bu esnek çalışma modelleiryle sahip oldukları roller kolaylıkla yerine getirilebilmektedir. Bu uygulamalarla iş ve kişisel yaşamları arasında denge sağlayan bireylerin iş ve iş yerlerine bağlılığı artmakta, verimlilik yükselmekte, devamsızlık azalmaktadır.