Sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi, uzun dönemli örgütsel başarı sağlamaya yarayan insan kaynağı oluşturma sırasında denge kurmayı amaçlayan stratejik bir uygulamadır. Aynı zamanda insan kaynakları üzerindeki olumsuz baskı, etiketleme, anlaşılamama ve uygulamaları uzun dönemde tekrar ortaya çıkmayacak şekilde engellemeyi içerir.

Organizasyonlar insan sürdürülebilirliğini sağladıklarında bunun yanı sıra ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliği de sağlayabileceklerdir. Bu açıdan bakıldığında insan kaynakları uygulamalarının kaynağı alıp, işleme ve değerlendirme sürecinde ve elde tutmada yani sürdürülebilir insan kaynağı sağlanmasında önemli bir rolü bulunmaktadır.

Takım çalışması, insan kaynağının sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli bir etkendir. Çalışanların etkin katılımı, iletişim kanallarını yararlı şekilde kullanma, performansları objektif olarak doğru kriterlere göre ölçümlenmesi sürdürülebilirliğe yapacağınız doğrudan bir yatırımdır.  Yeteneği doğru yönetmek asıl önem verilmesi gereken konuların arasında ön sıralarda yer alır.

Sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminden bahsediyorsak yetenek yönetimini “es” geçemeyiz. Yetenekleri doğru yönetilen bireylerin örgütlere katkıları dolayısıyla iş yapış şekillerindeki verimliliği maksimum düzeye çıkacaktır. Örgüt içi ortaklık ve yardımlaşmayı kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamada önemli bir faktör olarak görmüşlerdir.

Bu bağlamda karar süreçlerine çalışanların katılımının sağlanması ve kişiler arası sürekli fikir alışverişi, sürdürülebilirlik uygulamalarına bağlılığı arttıracaktır.

Sürdürülebilirliğin sağlanmasında liderlikte önemli faktörler arasındadır.

Kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak için organizasyonlar çalışanlarına değer vermeli, çalışanlarını çok iyi tanımalı ve çalışanların kariyer gelişimine yatırım yapmalıdır.

Çalışanların kariyer planlamasını yapmak, işletmenin ve hatta toplumun geleceğini planlamak olarak sayılabileceğinden işletmeler, elde edecekleri sürdürülebilir insan kaynakları ile firma değerlerini ve topluma olan katkılarını maksimize edebileceklerdir.

İnsan kaynakları uygulamalarından performans değerlendirme sürecinin doğru yürütülmesi de, sürdürülebilirliğe olumlu yönde katkı sağlayabilir. Performans değerlerinde sorulan soruların geçerlilik oranları ve ölçülmesi sonrasındaki çıktıların ise nasıl işlendiğine dair objektifliğin önemi yadsınamaz.

Dolayısıyla performans yönetim sisteminin amaçlarının çalışanlara açıklanması ve belirli aralıklarla çalışan performansı ölçümünün yapılması, çalışan gelişiminin sürekliliğini sağlayacaktır.

Örgüt içi iletişim kanallarının sürekli açık tutulması ve bu kanalların sayısının arttırılması işletmenin uzun dönemde hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracaktır.

İnsan kaynaklarının; yöntemli, tarafsız, zamanlı, amaçlı ve yapıcı iletişimin işletmenin sürdürülebilirlik uygulamalarını kolaylaştıracağı muhakkaktır.

Bu arada şu diğer özelliklere de destek verip yatırım yapılmalıdır. Çalışanlarda güven duygusu oluşturma, motivasyon ve iş tatminleri arttırma ve genel olarak iş yaşam kalitesini yükseltme.

Çünkü bu süreç aslında kompakt olup birçok etkenin birbirini beslediği geniş bir havuzdan beslenir.

Sürdürülebilirliği sağlamada işletmede farklı seviyelerdeki tüm yöneticilerin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ortak karar almaları ve ortak hareket etmeleri önemsenmelidir ve insan kaynakları yönetimi stratejileri sürdürülebilir odaklı belirlenmelidir.

Bu süreçte yönetimin bizzatihi katkısı ve tüm süreçlerde yer alması önem arz eder.

Sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminde başarıya ulaşmada literatürde değişime ve kültüre özellikle önem verilmektedir. Yeni jenerasyonun  beklentilerine cevap verecek mevcut kadronun bilgilerinden yararlanacak ve bu farklı jenerasyonları bir potada eritecek bir yapı sürdürülebilir yapıların temelini oluşturur.

Bu uygulamalarda başarıya ulaşabilen örgütlerin, sürdürülebilir insan kaynağını elde etmelerinin ve böylece hedeflerine varabilmelerinin daha da kolaylaşacağını belirtebiliriz.