Hızlı bir şekilde gelişim gösteren teknoloji dünyasının da tabi iş doyumu üzerinde etkisi vardır. Yaşlı çalışanlar gençlere göre geişime daha geç ve zor uyum sağlıyor, bu direnç göstergesi de iş doyumunun az olmasına neden oluyor. Kadınlar ve erkekler diye bir ayrım iş doyumunda farklılık göstermemektedir iki tarafta iş yerinin sağladığı olanaklar, motivasyon öğelerinden aynı şekilde etkilenmektedir. Kadınların işle ilgili sosyal faktörlere daha fazla önem vermeleri ile ilgili olması iş doyumlarını etkilerken, erkeklerin iş yaşamında kendilerine daha iyi ifade etmesi ve kendilerini kanıtlamaları için daha çok fırsat yakalaması, işe verdikleri değerin yani iş doyumunun artmasına neden olmaktadır. İş koşulları bayanlar için önem arz ederken erkek bu öğeyi dikkate almaz.

Eğitim düzeyi üzerinden değerlendirecek olursak; eğitim düzeyi yüksek çalışanlar genel iş doyumlarının, eğitim düzeyi daha düşük çalışanlara göre daha yüksektir. Sahip olunan yeterlilikten daha fazla beklentilerin olduğu bir pozisyonda yer alan çalışanlarda endişe ve stres gözlemlenmektedir.

Aslında kişiler çalışma hayatlarında, en çok sosyo-psikoljik öğelerden etkilenirler, bu önemli etkende iş doyumlarını belirler. Zincir şu şekildedir, çalışan yüksek performans, ödül, yüksek iş doyumu, yüksek verimlilik...

mutlu çalışanlar ile başarı yoluKişilik yapılarının etkisine bakacak olursak; İş doyumu kendini bilmeyle, iş hayatından ne beklendiğiyle, kazanımları yorumlamayla yakında ilgilidir. Olgun, dengeli, azimli, sabretmeyi bilen, hayatı yorumlama yeteneği (muhakeme yeteneği ) olan kişilerin iş doyumu yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Örgütsel faktörlere bakıldığında; iş doyumunu etkileyen öğelerden biri ücrettir. Çalışanın işteki verimliliğini aldığı ücretin yeterliliği ve ihtiyaçlarını karşılama derecesi belirlemektedir. Ücret işin sorumluluk düzeyine, bireyin yeteneğine ve toplumun ekonomik yapısına uygun ise çalışanın işine karşı tutumu olumlu olmaktadır.

İş hayatında personelin kariyer yönetiminin uygulandığına inanması iş doyumu üzerinde olumlu etkilidir. Toplumsal açıdan daha saygın olarak algılanan mesleklerde daha yüksek iş doyumu görülmüştür. Ayrıca ödüller, çalışanda kendine değer verildiği ve kendi çıkarlarının korunduğu bir şirkette bağlılık artacağından, güven ve saygı görme ihtiyaçlarını da pekiştirmektedir. Kurum kültürü oluşan şirketlerde işçi devir hız azalacağından çalışanlar şirkete daha çok bağlanacaktır. Aşırı gürültülü, iş hayatının sosyal baskıları, olumsuz çevresel faktörler iş doyumunu olumsuz olarak etkiler.

Küçük işletmelerde iletişimin sıcak halde tutulabiliyor olması, büyük işletmelere nazaran iş doyumunun yüksek olduğunu gösterir.

İş doyumu üzerine neden bu kadar uzun yazı yazdık hemen etkileriyle belirtelim… Yüksek iş doyumuna sahip olmak, bireylerin özgüvenini, moralini, performansını, verimliliğini artırdığı, hastalıkları, stresi, gerginlikleri, endişeleri, şikayetler, devamsızlıkları ve işten ayrılma miktarlarını azalttığı belirlenmiştir.

İş doyumsuzluğu sonuçlarına bakacak olursak; iş doyumu olmayan örgüt içinde sadece başkalarının amaçlarına katkıda bulunan bir araç niteliği taşıyan, sözüne ve fikrine önem verilmeyen örgüt içinde kaybolmuş toplumdan soyutlanmış, yabancılaşan bir insandır. İşyerinde çalışan yaptığı işten soyutlanırsa, yaptığı iş anlamsız gelirse, alınan kararlar çalışana anlatılmazsa, sorunlar gerektiği gibi ve zamanında ele alınmazsa; çalışan örgüte yabancılaşmakta ve bezginlik göstermektedir. Beklentilerin karşılanmaması, çalışanların hırçınlaşmasına, ya da ilgi çekecek normal dışı davranışlara yönlenir.

Çalışanın iş doyumsuzluğu sonucu; yani çalışanların kendi fikirlerine ve sözlerine saygı duyulmadığı düşüncesi, çalışanlar arasında huzursuzluklara, küçük gruplaşmalara ve direnmelere neden olabilmektedir. Çalışanın düşük morale sahip olması; işi durdurma, yavaşlatma, düşük verim, devamsızlık, sirkülasyonun fazlalaşması, kurallara itaatsizlik gibi sonuçlara neden olacaktır.