richard mosleyİşveren markası konusunda kitabı bulunan ve düzenlemiş olduğu konferanslarla da dünya çağında önemli bir isim olan Richard Mosley önemli bir isimdir.

“Mev­cut bir mar­kayı dev­ra­lan marka yöne­ti­ci­si­nin işi, marka reali­te­siyle marka viz­yonu ara­sın­daki boş­luğu azalt­mak­tır. Bunun için, ilk bakışta bir­bi­rine zıt hedef­ler gibi görü­le­bi­lecek iki rota ara­sında usta­lıkla yürün­mesi gerek­mek­te­dir. İlk hedef, mar­ka­nın net­li­ğini, tutar­lı­lı­ğını ve sürek­li­li­ğini koru­mak­tır. İkinci hedef ise, mar­kayı geliş­tir­meye, esnet­meye ve yeni­le­meye yar­dımcı ola­cak deği­şik­lik­leri hayata geçir­mek­tir. Bu iki hedef ara­sında doğru den­ge­nin yaka­lan­ması, hiç bit­me­yen zor bir iştir. Çok fazla değiş­tir­se­niz marka oda­ğı yiti­recek, çok az değiş­tir­se­niz mar­ka­nın hedef­le­diği kitle gözün­deki önemi azalacaktır.” (Alıntı: The Emp­lo­yer Brand — Bar­row & Mos­ley)

İşveren markasını; mevcut durumdaki eksiklikleri değerlendirerek, yönetimdekilere yeni vizyonlar katarak, stratejilerin mantıksal kuramını oluşturarak yorumlamaktadır. Dünya çapında dönüşümsel süreçte işveren markası yönetiminin önemini anlatmaktadır.

Richard Mosley’ın konferansından önemli bir kesidi paylaşmak isterim sizlerle! .